Site icon Thông tin Tuyển sinh

Tốc độ phản ứng hóa học

Tốc độ phản ứng hóa học là gì?

Tốc độ phản ứng hóa học là đại lượng đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của phản ứng và được xác định bằng độ biến thiên nồng độ của chất trong một đơn vị thời gian.

Các biểu thức tính tốc độ phản ứng hóa học:
                                                          Δv = ΔC/Δt      (1)

Với phản ứng: xA + yB → sản phẩm thì: v = k.[A]x.[B]y      (2)

Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng hóa học

Nhiệt độ: Nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng và ngược lại vì khi tăng nhiệt độ, tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử tăng → các phân tử va chạm với nhau nhiều hơn và mạnh hơn → phản ứng xảy ra nhanh hơn.

Nồng độ các chất tham gia phản ứng: Nồng độ chất tham gia phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng tăng (điều này được thấy rõ theo biểu thức (2) vì khi nồng độ chất tham gia phản ứng tăng thì va chạm giữa các phân tử chất tăng → va chạm hiệu quả tăng.

Áp suất: Áp suất chỉ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng có mặt của chất khí. Nếu áp suất tăng (nồng độ chất tham gia phản ứng tăng) thì tốc độ phản ứng tăng.

Diện tích tiếp xúc bề mặt: Diện tích tiếp xúc bề mặt tăng thì tốc độ phản ứng tăng, diện tích tiếp xúc tỷ lệ nghịch với kích thước của chất rắn.

Xúc tác: Chất xúc tác làm tăng tốc độ của phản ứng. Chất kìm hãm làm giảm tốc độ phản ứng hóa học.

Exit mobile version