Thực dân Anh thực hiện đạo luật Bengal nhằm mục đích gì

Câu hỏi: Thực dân Anh thực hiện đạo luật Bengal nhằm mục đích gì

A. Phát triển kinh tế

B. Ổn định xã hội

C. Khai thác tài nguyên

D. Chia rẽ đoàn kết dân tộc

Đáp án D.

Thực dân Anh thực hiện đạo luật Bengal nhằm mục đích là chia rẽ đoàn kết dân tộc (dựa trên cơ sở chia để trị dựa theo tôn giáo).