Site icon Thông tin Tuyển sinh

Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của châu chấu là

Câu hỏi: Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của châu chấu là

A. miệng → thực quản → diều → dạ dày → ruột → hậu môn

B. miệng → thực quản → diều → ruột → dạ dày → hậu môn

C. miệng → thực quản → dạ dày → diều → ruột → hậu môn

D. miệng → diều → thực quản → dạ dày → ruột → hậu môn

Đáp án A.

Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của châu chấu là: Miệng → thực quản → diều → dạ dày → ruột → hậu môn.

Exit mobile version