Site icon Thông tin Tuyển sinh

Theo Jacop và Mono các thành phần cấu tạo của operon Lac gồm

Câu hỏi: Theo Jacop và Mono các thành phần cấu tạo của operon Lac gồm

A. Gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).
B. Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P).
C. Gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O).
D. Gen điều hoà, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P).

Đáp án B.

Giải thích: Theo Jacop và Mono các thành phần cấu tạo của operon Lac gồm Operon Lac bao gồm vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P). Gen điều hòa không thuộc Operon Lac.

Exit mobile version