Site icon Thông tin Tuyển sinh

Thành phố Sài Gòn – Gia Định được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh vào ngày nào?

Câu hỏi: Thành phố Sài Gòn – Gia DDịnh được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh vào ngày nào?

Trả lời:

Ngày 2-7-1976, gần trọn 30 năm sau khi đất nước đã hòa bình, Quốc hội khóa VI, Quốc hội thống nhất lần thứ hai đã ra quyết định chính thức để đô thành Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.

Exit mobile version