Site icon Thông tin Tuyển sinh

TCP-IP đề cập đến khái niệm nào dưới đây

Câu hỏi: TCP-IP đề cập đến khái niệm nào dưới đây

A. Giao tiếp trên mạng

B. Phần mềm mạng

C. Thiết bị mạng

D. Bộ giao thức mạng

Đáp án D.

TCP/IP đề cập đến khái niệm về bộ giao thức mạng.

Exit mobile version