Trang chủ / Lịch sử / Tần Thủy Hoàng đã thi hành những chính sách gì để cai trị đất nước

Tần Thủy Hoàng đã thi hành những chính sách gì để cai trị đất nước

Câu hỏi: Tần Thủy Hoàng đã thi hành những chính sách gì để cai trị đất nước?

A. Chia đất nước thành quận, huyện để cai trị, thi hành chế độ cai trị rất hà khắc

B. Giảm tô thuế cho nhân dân và nông nô

C. Chia đất nước thành các quận, huyện để dễ quản lí, khuyến khích nhân dân

D. Chia đất nước thành các quận, huyện ,cử quan lại trực tiếp quản lí

Đáp án A.

Để cai trị đất nước, Tần Thủy Hoàng đã thi hành những chính sách: chia đất nước thành quận, huyện để cai trị, thi hành chế độ cai trị rất hà khắc.