Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam”?

Câu hỏi: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam”?

A. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc- Lanh của Phạm Hồng Thái
D. Sự thành lập hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

Đáp án D.

Sự thành lập hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.