Trang chủ / Sinh học / Lý thuyết sinh học

Lý thuyết sinh học

Hệ sinh thái là gì?

Hệ sinh thái là gì? Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm các quần xã sinh vật và môi trường mà các quần xã đó tồn tại (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái các sinh vật tương tác …

Xem thêm

Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN

Khái niệm Trong sinh học phân tử, quá trình nhân đôi DNA hay tổng hợp DNA là một cơ chế sao chép các phân tử DNA xoắn kép trước mỗi lần phân bào. Kết quả của quá trình này là tạo ra hai phân tử DNA gần …

Xem thêm

Ví dụ về diễn thế nguyên sinh

Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường trống trơn hay xảy ra trên một nền (giá thể) mà trước đó chưa hề tồn tại một quần xã sinh vật nào hoặc là chưa có bất kỳ …

Xem thêm

Khái niệm quần thể sinh vật và ví dụ

Khái niệm quần thể sinh vật Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những …

Xem thêm