Site icon Thông tin Tuyển sinh

Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

Câu hỏi: Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì

A. Không thể sửa lại cấu trúc
B. Có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau
C. Phải nhập dữ liệu ngay
D. Khi tạo cấu trúc cho bảng xong thì phải cập nhật dữ liệu vì cấu trúc của bảng không thể sửa đổi

Đáp án B.

Sau khi tạo cấu trúc cho bảng thì có thể lưu lại cấu trúc và nhập dữ liệu sau.

Exit mobile version