Site icon Thông tin Tuyển sinh

Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định

Câu hỏi: Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định

A. mọi hoạt động của xã hội
B. số lượng hàng hóa trong xã hội
C. thu nhập của người lao động
D. việc làm của người lao động

Đáp án A.

Giải thích:

Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định mọi hoạt động của xã hội và là cơ sở tồn tại của xã hội.

Exit mobile version