Site icon Thông tin Tuyển sinh

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu là

Câu hỏi: Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu là

A. Khảo sát → Kiểm thử → Thiết kế
B. Khảo sát → Thiết kế → Kiểm thử
C. Thiết kế → Kiểm thử → Khảo sát
D. Thiết kế → Khảo sát → Kiểm thử

Đáp án B.

Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu là Khảo sát → Thiết kế → Kiểm thử.

Exit mobile version