Site icon Thông tin Tuyển sinh

Quá dịch mã được quy ước chia làm bao nhiêu giai đoạn?

Câu hỏi: Quá dịch mã được quy ước chia làm bao nhiêu giai đoạn?

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4

Đáp án A.

Quá dịch mã được chia làm 2 giai đoạn:

1. Hoạt hóa acid amin

2. Tổng hợp chuỗi polipeptit

Exit mobile version