Site icon Thông tin Tuyển sinh

Phát biểu nào sau đấy đúng. Trong quá trình dịch mã

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đấy đúng. Trong quá trình dịch mã

A. Mỗi Riboxom có thể hoạt động trên bất kỳ mARN trưởng thành nào
B. Mỗi axit amin đã được hoạt hóa liên kết với bất kỳ tARN nào để tạo thành phức hợp axit amin – tARN
C. Mỗi tARN có thể vận chuyển nhiều loại axit amin khác nhau
D. Trên mỗi mARN nhất định chỉ có một riboxom hoạt động

Đáp án A.

B sai, mỗi loại acid amin sẽ có 1 loại tARN đặc hiệu riêng liên kết.

C sai, 1 tARN chỉ vận chuyển được 1 acid amin.

D sai, trên 1 mARN có thể có nhiều riboxom cùng hoạt động (hình thành polixom).

Exit mobile version