Site icon Thông tin Tuyển sinh

Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các

Câu hỏi 1: “Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức” là nội dung thể hiện mối quan hệ nào dưới đây ?

A. Quan hệ pháp luật với chính trị.

B. Quan hệ pháp luật với xã hội.

C. Quan hệ pháp luật với đạo đức.

D. Quan hệ pháp luật với đạo đức.

Đáp án C.

“Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức” là nội dung thể hiện mối quan hệ pháp luật với đạo đức.

Câu hỏi 2: Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ

A. xã hội.

B. các giá trị đạo đức.

C. Nhà nước.

D. công dân.

Đáp án B.

Pháp luật là phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức.

Exit mobile version