Site icon Thông tin Tuyển sinh

Phản xạ phức tạp thường là phản xạ

Câu hỏi: Phản xạ phức tạp thường là phản xạ

A. Phản xạ có điều kiện, và do sự tham gia của một số ít tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào thần kinh vỏ não.

B. Phản xạ không điều kiện, và do sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào thần kinh vỏ não.

C. Phản xạ có điều kiện, và do có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào thần kinh tuỷ sống.

D. Phản xạ có điều kiện, và do có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh,trong đó có các tế bào thần kinh vỏ não.

Đáp án D.

Phản xạ phức tạp thường là phản xạ có điều kiện, và do có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh, trong đó có các tế bào thần kinh vỏ não.

Exit mobile version