Site icon Thông tin Tuyển sinh

Phân bố dân cư hợp lý là một trong những mục tiêu của

Câu hỏi: Phân bố dân cư hợp lý là một trong những mục tiêu của

A. chính sách dân số.

B. chính sách giải quyết việc làm.

C. chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

D. chính sách quốc phòng an ninh.

Đáp án A.

Phân bố dân cư hợp lí là một trong những mục tiêu của chính sách dân số.

Exit mobile version