Site icon Thông tin Tuyển sinh

Ở trâu bò thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở

Câu hỏi: Ở trâu, bò thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở

A. Dạ cỏ

B. Dạ tổ ong

C. Dạ lá sách

D. Dạ múi khế

Đáp án A.

Ở trâu, bò thức ăn được biến đổi sinh học diễn ra chủ yếu ở dạ cỏ.

Exit mobile version