Trang chủ / Lịch sử / Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ 2

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ 2

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ 2

A. Sự lãnh đạo của lực lượng xã hội tiến bộ

B. Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh

C. Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương

D. Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu

Đáp án A.

Sự lãnh đạo của lực lượng xã hội tiến bộ là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Có thể bạn quan tâm

Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý khi tiến hành các hoạt động khai thác tự nhiên trong lớp vỏ địa lý cần hết sức chú ý

Câu hỏi: Với quy luật về sự thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ …