Nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt của nền văn hóa Ấn Độ là

Câu hỏi: Nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt của nền văn hóa Ấn Độ là

A. Bắc Á

B. Tây Á

C. Đông Nam Á

D. Trung Á

Đáp án C.

Người Ấn Độ đã mang văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống của mình truyền bá ra bên ngoài. Đông Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ.