Site icon Thông tin Tuyển sinh

Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người?

Câu hỏi: Những quy định của pháp luật và kỉ luật có ý nghĩa như thế nào với mọi người?

A. Giúp cho mọi người hoàn thiện mình hơn

B. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn

C. Giúp cho mọi người gần nhau hơn

D. Giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động

Đáp án D.

Những quy định của pháp luật và kỉ luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động.

Exit mobile version