Site icon Thông tin Tuyển sinh

Nhận định nào sau đây là sai khi nói về ribôxôm?

Câu hỏi: Nhận định nào sau đây là sai khi nói về ribôxôm?

A. Được cấu tạo từ rARN
B. Ribôxôm chỉ có ở cả sinh vật nhân sơ và nhân thực
C. Ribôxôm gồm hai tiểu đơn vị lớn và bé tạo thành
D. Hai tiểu đơn vị lớn và bé của ribôxôm luôn gắn với nhau để sẵn sàng tổng hợp prôtêin

Đáp án D.

Các ý đúng là A, B, C

Ý D sai vì hai tiểu đơn vị lớn và bé của ribôxôm chỉ kết hợp tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh khi tiến hành dịch mã.

Exit mobile version