Site icon Thông tin Tuyển sinh

Nguyên tố hóa học là gì? Lấy ví dụ minh họa

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. Như vậy, số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau.

Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (thường là một hay hai chữ đầu tiên trong tên La-tinh của nguyên tố đó), trong đó chữ cái đầu tiên được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học.

Ví dụ minh họa nguyên tố hóa học

Nguyên tố hiđro kí hiệu là H;

Nguyên tố canxi kí hiệu là Ca;

Nguyên tố cacbon kí hiệu là C.

Exit mobile version