Site icon Thông tin Tuyển sinh

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn

Câu hỏi: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn

Trả lời:

Định luật Cu-lông Định luật vạn vật hấp dẫn
Giống nhau
  • Tương đồng về biểu thức
  • Cách phát biểu tương đồng
  • Hai lực đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách
Khác nhau Bản chất: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm (lực điện).

Độ lớn của lực lớn hơn lực hấp dẫn

Bản chất: Lực tương tác giữa hai vật có khối lượng m (lực cơ học).

Độ lớn rất nhỏ

Exit mobile version