Site icon Thông tin Tuyển sinh

Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là

Câu hỏi: Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là

A. xây dựng chủ nghĩa xã hội

B. bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa

C. xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

D. công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đáp án D.

Một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Exit mobile version