Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần đó là chế độ gì

Câu hỏi: Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

A. Chế độ Thái thượng hoàng

B. Chế độ lập Thái tử sớm

C. Chế độ nhiều Hoàng hậu

D. Chế độ Nhiếp chính vương

Đáp án A.

Thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng. Các vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua (con) quản lý đất nước.