Site icon Thông tin Tuyển sinh

Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây

Câu hỏi: Mạng Internet thuộc loại mạng nào dưới đây

A. Mạng diện rộng

B. Mạng khu vực

C. Mạng toàn cầu

D. Mạng miễn phí

Đáp án C.

Mạng Internet thuộc loại mạng toàn cầu.

Exit mobile version