Lực lượng sáng tác của văn học hiện đại

Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945 (văn học hiện đại):

  • Lực lượng sáng tác của văn học hiện đại: phần lớn là những trí thức Tây học, thuộc tầng lớp tiểu tư sản.
  • Bút pháp nghệ thuật: bút pháp tả thực.
  • Quan niệm văn học: Hoạt động nghệ thuật đi tìm và sáng tạo cái đẹp.
  • Quan niệm thẩm mỹ: Hướng về cuộc sống hiện tại, đề cao vẻ đẹp con người trần thế.
  • Hình thức chữ viết: chữ quốc ngữ