Lịch do người phương Đông tạo ra gọi là

Câu hỏi: Lịch do người phương Đông tạo ra gọi là

A. Dương lịch.

B. Âm lịch.

C. Nông lịch.

D. Âm dương lịch.

Đáp án C. Lịch của người phương Đông tạo ra gọi là nông lịch. Nông lịch là lịch dùng cho nhà nông, thường được tính theo lịch âm. Một năm có 365 ngày được chia thành 12 tháng, tuần, ngày và mùa.