Site icon Thông tin Tuyển sinh

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của

A. tARN

B. mARN

C. Mạch mã gốc

D. Mạch mã hóa

Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtêin, trong đó các tARN mang các axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit.

Vậy đáp án đúng là B: Làm khuôn mẫu cho quá trình dịch mã là nhiệm vụ của mARN.

Exit mobile version