Site icon Thông tin Tuyển sinh

Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại

Câu hỏi: Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại

A. Vàng

B. Bạc

C. Đồng

D. Nhôm

Đáp án A.

Kim loại dẻo nhất trong tất cả các kim loại là vàng (Au).

Exit mobile version