Site icon Thông tin Tuyển sinh

Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thì

Câu hỏi: Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thì

A. Điểm đó phản ứng

B. Phần đuôi phản ứng

C. Phần đầu phản ứng

D. Toàn thân phản ứng

Đáp án A.

Khi kích thích tại một điểm bất kì trên cơ thể giun đất thì điểm đó phản ứng.

Exit mobile version