Site icon Thông tin Tuyển sinh

Kết quả của giai đoạn dịch mã là

Câu hỏi: Kết quả của giai đoạn dịch mã là

A. Phân tử mARN mới
B. Chuỗi pôlipeptit mới
C. Phân tử ADN mới
D. NST

Đáp án B.

Kết thúc dịch mã tạo ra chuỗi polipeptit mới.

Exit mobile version