Hệ tọa độ cho phép ta xác định yếu tố nào trong bài toán cơ học

Câu hỏi: Hệ tọa độ cho phép ta xác định yếu tố nào trong bài toán cơ học

A. Vị trí và thời điểm vật ở vị trí đó

B. Vị trí và diễn biến của chuyển động

C. Vị trí vật

D. Vị trí vật và thời điểm vật bắt đầu chuyển động

Đáp án C.

Hệ tọa độ cho phép ta xác định yếu tố vị trí vật trong bài toán cơ học.