Site icon Thông tin Tuyển sinh

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

Câu hỏi: Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì

A. chúng đều có giá trị và giá trị sử dụng.

B. chúng đều có giá trị sử dụng khác nhau.

C. chúng đều là sản phẩm của lao động.

D. chúng có giá trị bằng nhau.

Đáp án D.

Hai hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì chúng có giá trị bằng nhau.

Hai hàng hóa được trao đổi với nhau khi cùng kết tinh một lượng lao động như nhau hoặc trao đổi, mua bán hàng hóa phải thực hiện với giá cả bằng giá trị.

Exit mobile version