Site icon Thông tin Tuyển sinh

Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau

Câu hỏi: Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau

A. đều chỉ những thuộc tính vốn có.

B. đều chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có.

C. đều chỉ các thuộc tính.

D. đều chỉ thuộc tính không cơ bản.

Đáp án A.

Exit mobile version