Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là

Câu hỏi: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là

A. giá trị sử dụng

B. giá cả hàng hóa

C. giá trị cá biệt

D. giá cả thặng dư

Đáp án B.

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là giá cả hàng hóa.