Site icon Thông tin Tuyển sinh

Đường hàng không có khối lượng hàng hóa luân chuyển nhỏ nhất vì

Câu hỏi: Đường hàng không có khối lượng hàng hóa luân chuyển nhỏ nhất vì

A. Khối lượng vận chuyển rất nhỏ

B. Cự li vận chuyển nhỏ nhất

C. Sự phát triển còn hạn chế

D. Xuất nhập khẩu hàng hóa qua hàng không chưa phát triển

Đáp án A.

Đường hàng không có khối lượng hàng hóa luân chuyển nhỏ nhất vì đường hàng không có lượng vận chuyển rất nhỏ. Các loại máy bay chỉ được chở một khối lượng hàng hóa nhất định trong một chuyến bay nên khối lượng nhỏ.

Exit mobile version