Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

Câu hỏi: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

A. Độc lập dân tộc
B. Quyền bình đẳng nam nữ
C. Ruộng đất
D. Được giảm tô, giảm tức

Đáp án A.

Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là độc lập dân tộc.