Site icon Thông tin Tuyển sinh

Đứng gần một bếp lửa ta cảm thấy nóng nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào

Câu hỏi: Đứng gần một bếp lửa ta cảm thấy nóng nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào

A. Sự đối lưu

B. Sự dẫn nhiệt của không khí

C. Bức xạ nhiệt

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án C.

Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người chủ yếu bằng cách bức xạ nhiệt.

Exit mobile version