Đời vua cuối cùng của nhà Lý là ai

Câu hỏi: Đời vua cuối cùng của nhà Lý là ai

A. Lý Cao Tông

B. Lý Chiêu Hoàng

C. Lý Huệ Tông

D. Lý Trấn Quán

Đáp án B.

Vị vua cuối của nhà Lý là Lý Chiêu Hoàng, vị Hoàng đế thứ 9 và cuối cùng của triều đại nhà Lý từ năm 1224 đến năm 1225. Lý Chiêu Hoàng là hoàng đế nữ duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam và cũng là vua cuối cùng của triều đại nhà Lý.