Site icon Thông tin Tuyển sinh

Đối với đất xám bạc màu chúng ta cần sử dụng biện pháp nào để cải tạo đất

Câu hỏi: Đối với đất xám bạc màu chúng ta cần sử dụng biện pháp nào để cải tạo đất

A. Bón vôi

B. Làm ruộng bậc thang

C. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

D. Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ

Đáp án D.

Đối với đất xám bạc màu, chúng ta cần sử dụng biện pháp cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ để cải tạo đất.

Exit mobile version