Site icon Thông tin Tuyển sinh

Để có độ chiếu sáng phù hợp chuồng có thể làm kiểu mấy dãy

Câu hỏi: Để có độ chiếu sáng phù hợp chuồng có thể làm kiểu mấy dãy

A. 1

B. 2

C. 3

D. Cả A và B đều đúng

Đáp án D.

Để có độ chiếu sáng phù hợp, chuồng có thể làm kiểu 1 – 2 dãy – Hình 70, 71 SGK Công nghệ 7 trang 117.

Exit mobile version