Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ input khác nhau là

Câu 8: Chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ input khác nhau là

A. Phần mềm máy tính

B. Sơ đồ khối

C. Thuật toán

D. Ngôn ngữ lập trình

Đáp án A.

Sản phẩm thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán là một chương trình có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau là phần mềm máy tính.