Site icon Thông tin Tuyển sinh

Chọn đáp án sai khi nói về từ trường

Câu hỏi: Chọn đáp án sai khi nói về từ trường

A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua

B. Các đường cảm ứng từ là những đường cong không khép kín

C. Các đường cảm ứng từ không cắt nhau

D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó

Đáp án B.

Các đường cảm ứng từ luôn là những đường cong khép kín, tức là không có điểm xuất phát và không có điểm tận cùng. Do tính chất đó từ trường được gọi là một trường xoáy. Trái lại điện trường là một trường thế, các đường sức điện không khép kín nó xuất phát hoặc tần cùng từ các điện tích cho nên điện tích là thực thể có thật. Cảm ứng từ là khép kín nên không có diểm xuất phát hay tận cùng cho nên trong thực tế không có từ tính.

Exit mobile version