Site icon Thông tin Tuyển sinh

Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì

Câu hỏi: Chính sách đối ngoại nhất quán của các triều đại phong kiến Trung Quốc là gì

A. Giữ quan hệ hòa hảo, thân thiết với các nước láng giềng.
B. Đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ.
C. Liên kết với các nước trong khu vực cùng phát triển.
D. Chinh phục các nước thông qua đường biển.

Đáp án B.

Tất cả các triều đại phong kiến Trung Quốc đều nhất quán một chính sách đối ngoại là Thực hiện chính sách “bành trướng lãnh thổ”, mở rộng xâm lược. Nhà Tần, nhà Hán lần lượt đoạt lấy vùng thượng lưu sông Hoàng (Cam Túc), thôn tính vùng Trường Giang cho đến lưu vực sông Châu, lấn dần phía đông Thiên Sơn, xâm lược Triều Tiên và đất đai người Việt cổ. Nhà Đường, đánh chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược bán đảo Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng thần phục mình.

Qua các triều đại phong kiến, với tư tưởng “Đại Hán”, tự coi mình là một quốc gia lớn, các nước khác phải thần phục, Trung Quốc luôn thực hiện chính sách đối ngoại nhất quán là đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ.

Exit mobile version