Câu nào không đúng khi nói về các nguyên tố hóa học cấu tạo nên thế giới sống và thế giới không sống

Câu hỏi: Câu nào không đúng khi nói về các nguyên tố hóa học cấu tạo nên thế giới sống và thế giới không sống

A. Thành phần các nguyên tố hoá học trong cơ thế sống và vật không sống là rất khác

B. Các nguyên tố C,H,O,N chiếm khoảng 96% khối lượng cơ thể sống

C. Tất cả các nguyên tố hóa học đều cần thiết cho sự sống

D. Thế giới sống và không sống đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học

Đáp án C.

Tất cả các nguyên tố hóa học đều cần thiết cho sự sống là không đúng.