Site icon Thông tin Tuyển sinh

Cập nhật đáp án thi môn Lịch sử THPT Quốc Gia 2019 tất cả các mã đề

Thí sinh vừa kết thúc thời gian làm bài môn Lịch sử, thuộc tổ hợp Khoa học Xã hội, kỳ thi THPT quốc gia 2019.

1 – C 2 – D 3 – B  4 – B 5 – C
 6 – A 7 – C 8 – D  9 – B 10 – C
11 – A 12 – C 13 – A 14 – C 15 – C
16 – C 17 – B 18 – D 19 – D 20 – D
21 – C 22 – B 23 –  24 – 25 – 
26 –  27 –  28 –  29 –  30 – 
31 –  32 –  33 –  34 –  35 – 
36 – 37 –  38 –  39 40
41 42 43 44 45
46 47  48 49  50

Đề thi môn Lịch sử mã đề 315:

Exit mobile version