Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 14 cho biết núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Lâm Viên

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết núi nào sau đây nằm trên cao nguyên Lâm Viên?

A. Lang Bian
B. Chư Pha
C. Nam Decbri
D. Braian

Đáp án A.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, núi Lang Bian nằm trên cao nguyên Lâm Viên.