Site icon Thông tin Tuyển sinh

Cách tính nồng độ mol

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol chính là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.

*Lưu ý: Đơn vị lít (L) được sử dụng nhiều hơn đơn vị ml

Cách tính nồng độ mol

Nồng độ mol được tính bằng lượng chất tan (n) chia cho thể tích dung dịch (V)

Từ công thức tính nồng độ mol ta có thể suy ra hai công thức khác:

Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch

C% = mct/mdd x 100%

Trong đó:

Exit mobile version